การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2562 ประจำปีการศึกษา 2562 " "