สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน "