ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรอบรมระยะสั้น (Short Course Curriculum)