ประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษา 2562