การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562 "