สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาชาวเวียดนาม ระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน