การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563