โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 (PISA ด้านความฉลาดรู้ทางคณิตศาสตร์)รูปแบบออนไลน์โดยผ่านการประชุมทางไกล(Video Conference)