โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนสำหรับนักศึกษาชาวจีน