การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2563