การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ระดับปริญญาโท สำหรับนักศึกษาชาวจีน