โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระเบียบขั้นตอนการสำเร็จการศึกษา และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ" (อบรมแบบออนไลน์)