สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา