การสอบสัมภาษณ์ผู้เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2564 ในรูปแบบออนไลน์