การสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคการศึกษาที่ 2/2564 ในรูปแบบออนไลน์