งานประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งพิเศษ ที่ 1/2564