งานประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2564