การประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียนสอน โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)