ติดต่อสำนักงาน


หน่วยงาน

เบอร์โทรศัพท์

ผู้รับผิดชอบ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
404
ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
405
ผศ.ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
405
อาจารย์ ดร.ดนุชา สลีวงศ์
ตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และวารสารบัณฑิตศึกษา
402
น.ส.ธิดา โยธากุล
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
402
น.ส.อัจฉรา ศรีอาภัย
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
402
น.ส.วิสุดา ชาวไทย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา และสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
402
น.ส.อัจฉรา ศรีอาภัย
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร และสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
403
น.ส.สมลักษณ์ เทินสระเกษ
สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
403
น.ส.สมลักษณ์ เทินสระเกษ
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมการศึกษา
402
น.ส.วิสุดา ชาวไทย
การเงิน จัดซื้อจัดจ้าง งานพัสด
403
น.ส.จีรดา ทองอินทร์
งานการเงิน
402
น.ส.นภาวรรณ คำมุงคุณ
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์
402
น.ส.ทิพวัลย์ ผานิบุตร
เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
403
นางสาวสุณัฐชา เชาว์ไว
แฟกซ์(บัณฑิตวิทยาลัย)
406
แฟกซ์อัตโนมัติ