ตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และวารสารบัณฑิตศึกษา

401 น.ส.ธิดา โยธากุล

หลักสูตรบริหารการศึกษา และหลักสูตรนวัตกรรมสิงแวดล้อม

น.ส.วิราวรรณ สินแสง

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรรัฐประสาสนศาสตร์

หลักสูตรหลักสูตรและการสอน และหลักสูตรวิทยาศาสตรศึกษา

การเงิน จัดซื้อจัดจ้าง งานพัสด

402

นางสาววิสุดา ชาวไทย

นางอัจฉรา ศรีอาภัย

นางสาวจีรดา ทองอินทร์

 

งานการเงิน

 

นางสาวนภาวรรณ คำมุงคุณ


เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์

นายพัฒนพงศ์ สัตยารัฐ
เลขานุการ 403 นางสาวอรอนงค์ สุทธินวล
งานมาตรฐาน วิชาการ หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการเกษตร นางสาวสมลักษณ์ เทินสระเกษ
คณบดี 404 ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร
รองคณบดี 405 ผศ.ดร. กันต์ฤทัย คลังพหล
รองคณบดี อ.ดร. ดนุชา สลีวงศ์
รองคณบดี อ.ดร. ไอลดา อรุณศรี
แฟกซ์ (บัณฑิตวิทยาลัย) 406 แฟกซ์อัตโนมัติ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 407 นายชรินทร์ สีทับทิม
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 414 นางสาวพจมาน บุญทูล