ศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์


การติดต่อ


100/171 โกสุมนิเวศน์ 1 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210

โทรศัพท์    02 - 5733009 (บ้าน)
โทรสาร  
โทรศัพท์มือถือ   081 - 4229341
อีเมลล์   
 
ข้อมูลบุคลากรนี้

1.ประวัติและผลงาน

1.การศึกษา

Ph.D. (Sociology)

       University  of  Madras , South India.(2520)

M.A. (Social Sciences)

       University  of  Madras , South India.(2516)

M.A. (English)

       University of Mysore , South India.(2518)

ปริญญาตรี (พุทธศาสตรบัณฑิต)

       พธ,บ, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2541)

2.ประวัติการรับราชการ

       2522 : อาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

       2524 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  คณะสังคมศาสตร์  ม.เกษตรศาสตร์

       2529 : รองศาสตราจารย์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

       2546 : ศาสตราจารย์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

3.ผลงานทางวิชาการ

 
      3.1 งานตำรา

                  1. สังคมวิทยาเบื้องต้น

                  2. ประวัติแนวความคิดทางสังคม

                  3.สังคมวิทยาศาสนา
        
                  4. สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์

                  5. สิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและชีวิต (แต่งร่วม)

                  6.ศาสนา ชีวิต และสังคม

       3.2 สารนิพนธ์ทั่วไปที่พิมพ์เผยแพร่

                  1.วจนะมหาตมคานธี

                  2.วจนะขงจื้อ

                  3.จรรยาสุภาพชน

                  4.เพื่อนใจ เป้าหมายชีวิต

                                ฯลฯ

        3.3 งานบทความทางวิชาการ

                  1.การพัฒนาจริยธรรม

                  2,ศาสนากับสังคมไทย

                  3.พลังสังคมกับการพัฒนาการทฤษฎีทางสังคมวิทยา

                  4.รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

                  5.ภาวการณ์วิจัยในสังคมที่แปรเปลี่ยน

                  6.สื่อสารมวลชนกับวิกฤติศรัทธาในพระพุทธศาสนา

                  7.การสำรวจข้อมูลการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

                  8.การพัฒนาขีดสมรรถนะการกำกับดูแลองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ของส่วนกลาง และภูมิภาค

                  9.ระบบการพัฒนาสังคมที่นำไปสู่ความมั่นคงของมนุษย์

                10.สื่อสารมวลชนกับความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา

                                                             ฯลฯ

4. ประสบการณ์ทางวิชาการ

           
     4.1 อาจารย์พิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ อาจารย์ผู้บรรยายพิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน

ทางวิชาการ มหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยของเอกชนหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นต้น

                 4.2 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการ วารสารเกษตรศาสตร์  สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วารสารสงขลานครินทร์ วารสารสสังคมศาสตร์  - มนุษยศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วารสารมนุษยศาสตร์

คณะมนุษย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฯลฯ

                 4.3 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา  รายงานผลการวิจัย  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฯลฯ 

5.ตำแหน่งหน้าที่การงานในอดีต

5.1 กรรมการวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา

5.2 ผู้ช่วยเลขาธิการยุวพุทธิกสมาคมแห่งโลก

5.3 รักษาการหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

5.4 ประธานร่างหลักสูตรและประธานบริหารโครงการปริญญาโท  สาขาวิชาสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5.5 ประธานร่างหลักสูตรและประธานบริหารโครงการปริญญาโท สาขาวิชาพัฒนสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6.ตำแหน่งหน้าที่การงานในปัจจุบัน

6.1 ศาสตราจารย์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ข้าราชการบำนาญ)

6.2 ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย