ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง


การติดต่อ


โทรศัพท์    
โทรสาร  
โทรศัพท์มือถือ   
อีเมลล์   
 
ข้อมูลบุคลากรนี้

ประวัติ ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง

การศึกษา

เกิด เมื่อ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2482

เปรียญธรรม จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาราชวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสงฆ์)

ปริญญาตรี รัฐศาสตร์การเมืองจากมหาวิทยาลัยมนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

ปริญญาโท พัฒนาการทางการเมือง มหาวิทยาลัย Loyola แคลิฟอร์เนีย (U.S.A)

ปริญญาเอก ผู้นำและพฤติกรรมเชี่ยวชาญทางการเมือง มหาวิทยาลัยนานาชาติทางการเมือง มหาวิทยาลัยนานาชาติ,แซนดิเอโก้

(Ph.D.Leadership & Unman Behavior with specialization in Urban Development, Urban Development, Usiu 1974) (U.S.A)

ประสบการณ์ทำงานด้านการศึกษา

ศาสตราจารย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA

ผลงานการเขียนหนังสือจากอดีต - ปัจจุบัน พ.ศ.2519 - พ.ศ.2551 จำนวนทั้งหมด 50 เล่ม และเอกสารประกอบการสอนในระดับ

ปริญญาโท - เอก ในสาขารัฐประศาสตร์ จำนวน 25  ชุด

ผลงานวิจัยระดับประเทศ KSM Model ,การบริหารจิตวิถีพุทธและเป็นกรรมการสอบภาคนิพนธ์นักศึกษาในระดับปริญญาเอก ในสาขา

รัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 25 ชุด

ผลงานวิจัยระดับประเทศ KSM Model ,การบริหารจิตวิธีพุทธและเป็นกรรมการสอบภาคนิพนธ์นักศึกษาในระดับปริญญาเอก เช่น

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นต้น และดำรงตำแหน่งนายกสภาและคณะกรรมการสภาวิทยาลัยในประเทศไทย

ประสบการณ์ทำงานด้านการเมือง

อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎ์ (2518)

อดีตรองประธานวุฒิสภาคนที่ 2 (2343 - 2549)

ประธานคณะกรรมการด้านกิจการพรรคการเมืองและออกเสียงประชามติคณะกรรมการเลือกตั้ง(กกต.)(2550 - ปัจจุบัน)

ประสบการณ์ด้านบริหาร

ผู้อำนวยการนิด้า สีคิ้ว

อดีตผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอกคณะรัฐประศาสนศาสคร์ (NIDA)

ประธานคณะกรรมการวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ , นายกสภามหาวิทยาลัย

ปทุมพนมวัน นครราชสีมา ฯลฯ

ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอกคณะรัฐประศาสนศาสตร์

(Doctor of Public Administration (DPA)  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(2548 - 2549)

ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอกคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

(Doctor of Public Administration (DPA) ,มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(2548 - 2549)

ผู้อำนวยโครงการปริญญาเอกคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

(Doctor of Public Administration (DPA) (2549 - ปัจจุบัน)

ผลงานด้านตำราและวิชาการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

1.มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

2.มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน

3.มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4.มหาวิทยาลัยนครพนม

5.นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

6.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านจริยธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

7.ผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

8.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

9.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ผลงานตำรา/หนังสือ

1.ประชาธิปไตยรากหญ้า

2.ยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนา (อดีต - ปัจจุบัน)

3.สงครามประชาชน

4.การจัดการองค์การ

5.ครอบครัวอัจริยะ 1

6. ครอบครัวอัจริยะ 5 ผ่า C E O

7.ผู้นำการแข่งขัน

8.การจัดการทุนมนุษย์ในสังคมฐานความรู้

9.การจัดการทุนมนุษย์ Human Capital Management

10.โต้คลื่นวัฒนธรรม

11.ยุทธสาสตร์ทซีอีโอ

12.การบริหารอำนาจ : สงครามแย่งเงิน : ยุคทุนใหม่