• 2559
 • 2558
 • 2557
 • ขอประชาสัมพันธ์โครงการจัดการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 4 29/12/59
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย" รุ่น3-4 29/12/59
 • การเผยแพร่วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน 29/12/59
 • เปิดรับบทความและการประชุมวิชาการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 5 29/12/59
 • ขอเชิญส่งบทความวิชาการด้านสิทธิมนุษยชน 29/12/59
 • ขอเชิญส่งบทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 "ประชากรและสังคม 2560" 29/12/59
 • ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการภูมิศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 29/12/59
 • งานประชุมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ"พิบูลสงครามวิจัย"ประจำปี พ.ศ.2560 29/12/59
 • การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3 29/12/59
 • ประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 29/12/59
 • ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อใช้ในการค้นคว้าอิสระประจำปี 2559" 10/11/59
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 หัวข้อ"เทคโนโลยีการบริหารเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" 20/10/59
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 หัวข้อ"เทคโนโลยีการบริหารเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" 30/08/59
 • ประชุมสัมมนาวิชาการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 30/08/59
 • ประชาสัมพันธ์การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ29/07/59
 • เชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 29/07/59
 • ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ 25/07/59
 • ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 25/07/59
 • ประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย 25/07/59
 • จัดประชุวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 25/07/59
 • การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 41 17/07/59
 • การส่งบทความเพื่อขอรับการตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ 17/07/59
 • การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 13/07/59
 • งานประชุมวิชาการระดับชาติ "พลังการเปลี่ยนแปลงสู้การพัฒนาการศึกษาไทย" 13/07/59
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร ระดับชาติประจำปี 2559 13/07/59
 • ขอเชิญส่งบุคลกรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง"เทคนิคการเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอรับทุน" 13/07/59
 • ขอแจ้งขยายเวลาการส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี พ.ศ.255910/07/59
 • ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 4210/07/59
 • การประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ10/07/59
 • การจัดประชุม The 6 International Graduate Research Conference (6iGRC2017)10/07/59
 • การประชุมวิชาการเรื่องระบบบริหารงานวิจัยทั่งถึงทุกองค์กร 30/06/59
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ (มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา) 28/06/59
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2559 เรื่อง"นิด้า 5 ทศวรรษกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน" 27/03/59
 • ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 27/03/59
 • ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย"ครั้งที่ 12 วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 17/02/59
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการ
 • สวทช. NSTDA
 • ขอเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1
 • ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการ
 • ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ"นเรศวรวิจัย"ครั้งที่ 12 วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ
 • ขอความอนุเคราะห์ส่งบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี2559 The 5 Urban and Regional Planning Academic Symposium,2016 URPAS 2016:Parther for New Urbanization
 • ขอเชิญร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดการโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3 (Educational Research Conference 3) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา:แนวโน้ม ความท้าทายและความยั่งยืน
 • โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร PANGSIT JOURNAL AND SCIENCES(RJAS)Volume 6 ,Number 2
 • ขอเสนอโครงการสัมมนาทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
 • การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยและพัฒนา ฉบับปีที่ 11 เล่ม 1
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5
 • งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2
 • การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัยรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560
 • การประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 40
 • การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Disaster Mangement:From the Polar Regions to the Local Communities
 • การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 259 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560
 • ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานวิจัยและผลงานประดิษฐ์คิดนานาชาติ
 • ขยายเวลารับสมัครนำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาระดับชาติ "มสธ.วิจัย ประจำปี 2559"
 • เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชนครินทร์วิจัยและวิชาการ ครั้งที่ 8 หัวข้อเรื่อง "75 ปี ราชครินทร์วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล"
 • เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2016
 • ขอเชิญชวนส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้ามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8
 • ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2016
 • ขอเชิญร่วมเสนอผลงานวิจัยและการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 3"
 • เชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่
 •  
   
 • ประชาสัมพันธ์วารสารและเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
 • การประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 17
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 6
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี ครั้งที่ 9
 • ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์ การวิจัย การพัฒนางานประจำครั้งที่ 1 และค่ายฝึกอบรมการทำวิจัย การทำผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 6
 • ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (ICBIR 2016)
 • แจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศ(สภาวิทยาศาสตร์แห่งโปแลนด์)
 • การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้างานวิจัย ประจำปี 2558
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการประจำปี 2559
 • ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
 • ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 • การจัดงานประชุมนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3
 • ขอนำเสนอบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติที่มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2559
 • ประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7
 • โครงการเตรียมผลงานวิชาการเพื่อเข้าสู้ตำแหน่งทางวิชาการ
 • ขอเชิญเข้าร่วมปรุชุมวิชาการประจำปี 2559 เรื่อง "นิด้า 5 ทศวรรษกับการพัฒนาอย่างยังยืน"
 • เปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ.ประจำปีงบประมาณ 2559 และการเปลี่ยนแปลงวิธีการสมัคร
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5
 • ขอเชิญส่งบทความวิจัยยและกรณีศึกษาเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยและกรณีที่ศึกษาด้านพัฒนบริหารศาสตร์ประจำปี 2559
 • ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับ
 • ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส่งผลงานวิจัย
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
 • ขอเสนอโครงการวิจัย
 •  
   
 • ขอขยายเวลาปิดรับการส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม Thailand Research Symposium 2015
 • ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยทางการจัดการในการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๘
 • ขอเชิญเข้าร่วมการการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัยครั้งที่ ๓"
 • ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง"คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรมในประชาคมอาเซียน"
 • ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ ๓๔
 • ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 • ขอเชิญร่วมส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาดเนย์ 2558
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัยหัวข้อ "Green ASIN and Sustainability : Sustainable Cities" ประจำปีการศึกษา 2558
 • ขอเชิญเข้าร่วมการจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับนานาชาติ
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติประจำปี 2558 (2015 SPUC National Conference)
 • ขอเชิญเข้าร่วมการจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตระดับนานาชาติ
 • ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ "The 3 National Inderdisiplinary Academic Conference"
 • โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5
 • ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์และเข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งที่ 7
 • การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับ ครั้งที่ 35 The 15 National Research Conferece
 • การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
 • เสนอผลงานวิชาการและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานชาติ มหาวิมยาลัยรังสิต ประจำปี 2558
 • ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม การบรรยาย/อภิปราย/เสวนาและการเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการ (ครั้งที่ 53)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติฯ
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิจัย
  ในงาน มสธวิจัย ประจำปี 2558
 • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต เชิญร่วมงานประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2557
 • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับผลงานวิจัยและสร้างสรรค์
 • สมศ. ประชาสัมพันธ์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติฯ
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประเพณีธรรมศาสตร์-เกษตรศาสตร์-มหิดล-กองทัพเรือ ครั้งที่ 17
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ "เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 5"
 • สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญส่งบทความลงวารสาร
 • มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดประชุมวิชาการเพื่อนำเสนองานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารครุศาสาร ปีที่ 8
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 53
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติฯ
 • วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณขอเชิญนำเสนอผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ICDIM
 • มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพะเยาวิจัย
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเผื่อเผยแพร่ในวารสาร มหาจุฬาวิชาการ
 • มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อเผยแพร่ใรวารสาร
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
 • สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วม การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติและนานาชาติ ฯ
 • คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาฯ
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มข.
 •