• 2560
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 • ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา (23/2/60)
 • ขอเลื่อนการจัดงานบริหารสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 (23/2/60)
 • เชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการไทยแลนด์ 4.0 โมเดลพัฒนาชาติสู่การพัฒนางานวิจัย (23/2/60)
 • มาตรการทางการบริหารในการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ (23/2/60)
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร หลักสูตร "การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย รุ่นที่๖๘" (23/2/60)
 • ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วยการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า(23/2/60)
 • ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ (23/2/60)
 • โครงการปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลแด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ (23/2/60)
 • ตารางการอบรมภาษาอังกฤษ (20/2/60)
 • เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม (2/2/60)
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"การคิดเชิงระบบ(Systems Thinking)เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย รุ่นที่6" ฉบับที่ 1 (2/2/60)
 • เลื่อนพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง (29/1/60)
 • ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา (29/1/60)
 • ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา (24/1/60)
 • ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์ สิ่งของ เครื่องบรรเทาทุกข์ต่างๆ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตภาคใต้ (24/1/60)
 • ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง (24/1/60)
 • ขอเชิญร่วมทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระราชปิดตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร (24/1/60)
 • แนวทางการจัดการศึกษาในต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ.2559 (22/1/60)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (22/1/60)
 • การเปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่ของผู้ประกันตนประกันสังคม 29/12/59
 • การเผยแพร่วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 29/12/59
 •  
   
 • การเปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่ของผู้ประกันตนประกันสังคม 29/12/59
 • การเผยแพร่วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 29/12/59
 • โครงการ"ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู"ครั้งที่ 101 พ.ศ.2560 29/12/59
 • โครงการเพื่อขอรับทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการ"การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ" 29/12/59
 • แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมในช่วงปีใหม่ 29/12/59
 • โครงการเสริมสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือกลุ่ม 77 ในระดับเยาวชนเพื่อเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 29/12/59
 • "สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สำเนาหนังสือ" 20/10/59
 • "ขอเชิญทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2559"20/10/59
 • "กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร จังหวัดปทุมธานี" 2/10/59
 • รายชื่อผู้รับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรบริหารการศึกษา) 19/09/59
 • ขอเชิญร่วมงาน"วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2559" 2/09/59
 • ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 2/09/59
 • ขอความอนุเคราะห์ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทีประสงค์ที่จะมอบทุนการศึกษาในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 30/08/59
 • สัมมนา เรื่อง การนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาโครงการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับ ปริญญาโท ปริญญาเอก 30/08/59
 • ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2559 30/08/59
 • ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2559 30/08/59
 • ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 30/08/59
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการจำหน่ายดอกไม้ในงานซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 29/07/59
 • หนัวสือตอบรับวารสรบัณฑิตศึกษา ปีที่ 10 29/07/59
 • ข้อมูลการเข้าใช้พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 25/07/59
 • ส่งสำเนาหนังสือ 3 ฉบับ 25/07/59
 • ประชาสัมพัน์กระบวนการ ขั้นตอนการออกเสียงประชามติ 25/07/59
 • ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา OHEC Newsletter ปีที่ 8 ฉบับที่ 330 25/07/59
 • โครงการบ้าน ธอส.เพื่อข้าราชการ 25/07/59
 • ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 25/07/59
 • ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดถวายผ้าป่ามหากุศล 25/07/59
 • ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม25/07/59
 • ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ รุ่นที่ 20 25/07/59
 • การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 41 17/07/59
 • โครงการประกวดการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม(Appropriate Technology) 13/07/59
 • ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน "พร้อมเพย์"(Prompt Pay) 13/07/59
 • ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 49 ปี การก่อตั้งอาเซียน 10/07/59
 • ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรม การวิเคราะห์ประเมินตีค่างาน 10/07/59
 • ขอเชิญร่วมมหกรรมการจัดการความรู้ NIDA Knowledge Forum 2559"10/07/59
 • ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อ"บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย" 30/06/59
 • รายชื่อผู้รับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ 31/03/59
 • สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • OHEC Newsletter ปีที่ 8 ฉบับที่ 307
 • ขอเชิญชวนบุคลากรในสักัดหน่วยงานต่างๆเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ
 • โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ
 • โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"มารยาทและเทคนิคการเป็นล่ามไทย-จีนที่ดี"
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
 • เชิญชวนบริจาคทรัพย์สินเพื่อช่วยบุคลากรที่ประสบอัคคีภัย
 • ขอเชิญร่วมฟังบรรยายโครงการนิทรรศการวันเจ้าฟ้า ในงาน 84 ปี เพรชบุรีวิทยาลงกรณ์สู่วไลยอลงกรณ์
 • สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 5 ฉบับ8/02/59
 • การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา8/02/59
 • เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 3 หลักสูตร8/02/59
 • การจัดนิทรรศการ "84 ปี เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ สู่ วไลยอลงกรณ์"8/02/59
 • กำหนดการจัดประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 25598/02/59
 • โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"มารยาทและเทคนิคการเป็นล่ามไทย-จีนที่ดี"8/02/59
 • จดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา OHEC Newsletter ปีที่ 8 ฉบับที่ 3078/02/59
 • ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครประกวดหนุ่มสาวสุขภาพดี8/02/59
 • ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ8/02/59
 • ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา OHEC Newstterle ปีที่ 8 ฉบับที่ 304
 • ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างวัดและทอดผ้าป่าสามัคคี
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การคิดเชิงระบบ(Systems Thinking) เพื่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย รุ่นที่ 5"
 • ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล "นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่" ประจำปี พ.ศ.2559
 • ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล "นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น" ประจำปี พ.ศ.2559
 • การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559
 • ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม
 • ตราสัญลักษณ์84ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัม
 • ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการมอบชุดพระพุทธรูปประจำห้องเรียน มอบให้โรงเรียนทั่วราชอาณาจักร
 • กำหนดการอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม(Intensive English Course)
 • ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา แจ้งความประสงค์ขอรับสิทธิ์ลงทะเบียนใช้งานฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยตัวโปรแกรมspeexx
 • การให้ผู้ประกันตนเลือกสถานพยาบาลเดิมออกจากระบบประกันสังคมในปี 2559 และคำชี้แจงในการเปลี่ยนสถานพยาบาล ประจำปี 2559
 • จัดสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร จัดสอบภายในมหาวิทยาลัย
 • เชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา 1 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ความเสี่ยงของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ที่เกี่ยวกับการบริหารพัสดุภาครัฐ (ตามแนว พ.ร.บ. ฉบับใหม่) 2 หลักสูตร "เทนนิคการเขียนหนังสือราชการและการพัฒนาระบบงานสารบรรณกับการบริหารงานธุรการ" 3 หลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์"
 • เชิญร่วมประชุมสัมมนา หลักสูตร "เสริมสร้างวินัยทางการเงิน การงบประมาณในส่วนราชการ" หลักสูตร "การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ หลักฐานการจ่ายเงิน ของส่วนราชการ" หลักสูตร "แนวทางการบริหารงานพัสดุภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์" หลักสูตร "การวิเคราะห์งบการเงินอย่างง่ายสำหรับส่วนราชการ" โครงการร่วมมือทางวิชาการ กับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 •  
   
 • สัมมนาสาธารณะและงานเปิดตัวหนังสือ
 • ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • ทำบุญผ้าป่า "ธารน้ำใจ ช่วยเด็กห่างไกลบ้านผาเวียง"
 • ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล "๘๘ พรรษามหาราชา องค์เอกอัครศาสนูปถั่มภก"
 • ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนโครงการทูลเกล้าฯถวายกองทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฉลองพระชนมพรรษาครบ ๖๐ พรรษา
 • ประชาสัมพันธ์การจัดสรรที่นั่งเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ(Entry Test)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน ๘ ฉบับ
 • สมาคมส่งเสริมและพัฒนาผู้ด้อยโอกาส
 • ขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญ "ทอดกฐินกินกล้วย"
 • ขอเชิญร่วมสั่งจองตราไปรษณียากรที่ระลึก ชุด ๘๔ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • โครงการ กบช. ฝึกอบรมวิชาชีพ จ.กรุงเทพ
 • เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง เป็น กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2559
 • สถาบันวิทยาลัยชุมชน ขอแจ้งชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์เพื่อใช้ติดต่อประสานงาน
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาเผยแพร่ในวารสารวิชาการ Veridian E-Journal,ilpakorn University
 • ประชาสัมพันธ์งานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 8
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
 • คำสั่งให้นักศึกษา ภาคพิเศษพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 • โครงการอบรมวิธีการนำเสนอวิทยานิพนธ์ทั้งแบบการนำเสนอแบบบรรยาย(OralPresentation)และการนำเสนอด้วยโปรเตอร์(Poster)
 • แจ้งวันสอบวัดความรู้ถาษาอังกฤษ (VRU GEAD ENGLISH TEST)
 • แจ้งกำหนดการอบรมภาษอังกฤษแบบเข้มข้น
 • ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าอบรบเชิงปฏิบัติการ
 • ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการเข่าร่วมโครงการอบรบภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อเตรียมพร้อมสอบ TOEIC
 • การจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางการสึกษาครั้งที่ 13 และจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษาครั้งที่ 5
 • เชิญเข้าร่วมงานสืบสานศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเนื่องในวาระครบรอบ 200 ปี ของการพระราชทานนามมือง "ปทุมธานี"
 • นโยบายและการวางโครงสร้างทางการเมืองของพรรคพลังอุดร
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 • การจัดสอบ TOEIC และการสอบ HSK
 • ขอขยายระยะเวลาการส่งบทความวิชาการและขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการ
 • ขอมอบนิตยสาร RSUNEWS
 • จดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา OHEC NEWSLETTER
 • YOUTH ACTION ONCLIMATE CHANGE
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิ
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
 • ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธู์พืชว่าด้วย การศึกษาทดลองหรือวิจัย
 • สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในสังกัดและในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยรัฐ/มหาวิทยาลัยเอกชน/วิทยาลัยชุมชนทุกแห่ง
 • "วิถีข้าว วิถีไทย"
 • มหาวิทยาลัย/สถาบันทุกแห่ง
 • สถาบันอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา OHEC NEWSLETTER
 •  
   
 • กำหนดการจัดโครงการสัมมนาดุสิตวิชาการ
 • ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "Burapha University"
 • ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา OHEC NEWSLRTTER ปีที่ ๕
 • ลงทะเบียนผ่านระบบออนไล
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
 • การรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 • มหาวิทยาลัยรัฐ/มหาวิทยาลัยเอกชน/วิทยาลัยชุมชนทุกแห่ง
 • ขอเชิญส่งบทความเผื่อเผยแพร์ในวารสาร"ผู้ตรวจการแผ่นดิน" ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๘ และฉบับที่ ๒ (กรกฏาคม-ธันวาคม ๒๕๕๘)
 • ประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ค้างชำระตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
 • มหาวิทยาลัยรัฐทุกแห่ง
 • ขอประชาสัมพันธการจัดกิจกรรม"ฤดูกาลแห่งความสุข ชม ชิม แชะ แวะวังสวนบ้านแก้ว"
 • ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ
 • มหาวิทยาลัย / สถาบัน ทุกแห่ง
 • สำนักบริหาร / สำนักงาน / สภาบัน ศูนย์ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • การให้เงินอุดหนุนงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่านสายด่วน 1386
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธ์ภาพในการบริหารงานพัสดุ
 • การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2558 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ (วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2558)
 • ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
 • การประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้ง 16
 • ดีโอไอ-ไทยแลนด์ (DOI-Thailand)
 • ขอเชิญร่วมอบรมภาษาหลักสูตรระยะสั้น
 • ขอเชิญร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์
 • งาน JAPAN EXPO THAILAND 2015
 • โครงการและขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรภาษาอังกฤษระยะสั้น
 • ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา OHEC NEWS TTER ปีที่ 6
 • ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีและข้อคิดเห็นของคณะรักษาความสงบแห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรี
 • ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2558
 • งานอนามัย และสุขาภิบาล ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโยคะและแอโรบิคเพื่อสุขภาพ
 • ค่านิยมหลักของคนไทยเพื่อสร้างประเทศไทยให้เข็มแข็ง
 • มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบามสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ให้ทุนแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันในสถาบันอุดมศึกษา
 •