• 2562
 • 2561
 • 2560
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 • ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ(14/08/62)
 • ขอเชิญส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ(14/08/62)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ 2562(14/08/62)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15 "NU Research and Innovation Towards Sustained Society"(14/08/62)
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพลปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563(14/08/62)
 • ขอเชิญส่ง นิสิต/นักศึกษา เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยรามคำแหง อนุรักษ์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทย "การประกวดมารยาทไทย" ระดับอุดมศึกษา (ทั่วประเทศ) ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2562(07/08/62)
 • ขอเชิญส่งตัวแทนนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับอุดมศึกษา(07/08/62)
 • ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563(06/08/62)
 • ขอประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ICITEE 2019 (The 11 International Conterence on Information Technology and Electrical Engineering) (06/08/62)
 • ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ joint International Education Conference(JIEC 2019):The 8 PSU Education Conference & 4 Inspirational Scholar Symposium (ISS) 2019 Growth Mindset, Innovative, and Integrated Work-Ready Education(06/08/62)
 • ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ "วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 9"(06/08/62)
 • ขอนำส่ง PERCH-CIC Newsletter(01/08/62)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (23/06/62)
 • หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2562 (23/06/62)
 • การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2562 (23/06/62)
 • การให้ทุนการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562 (14/06/62)
 • ขอประชาสัมพันธ์งานสัมมนา "เส้นทางนวัตกรรมอุดมศึกษาสู่ความยั่งยืน" (14/06/62)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมทางวิชาการประจำปี 2562 (14/06/62)
 • ขอความอนุเคราะห์ในการเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมสัมมนากรณีศึกษา ระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2562 (14/06/62)>
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2562 (14/06/62)
 • ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ "The 6th Social Sciences,Arts and Media International Conference 2019,Bankok,Thailand" (13/06/62)
 • ขอเชิญชวนสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) (4/05/62)
 • ขอความอนุเคราะห์นิสิต/นักศึกษาตอบแบบสำรวจเรื่อง ผลลัทธ์ด้านการเรียนรู้และความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (4/05/62)
 • ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ/วารสารระดับนานาชาติ (4/05/62)
 • ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ (17 th International Conference on ICT and Knowledge Engineering 2019 - IEEE Conference) (16/05/62)
 • ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2562 The 10 TCU International e-learningConference 2019 "Imagine MOOCs for ALL" (24/04/62)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางด้านจิตวิทยาการให้คำปรึกษา (24/04/62)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ปีที่ 8 เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (10/04/62)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ปีที่ 7 เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (10/04/62)
 • ขอความอนุเคราะห์เชิญชวนส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2562 (03/04/62)
 • ขอเชิญเข้าร่วมงานครบรอบปีที่ 53 แห่งการสถาปนาสถาบัน และการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562 (03/04/62)
 • ขอความอนุเคราะห์เชิญชวนส่งกรณีศึกษา เพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2562 (03/04/62)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2562 The 7 th Burapha University International Conference on Interdisciplinary Research (27/03/62)
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษา DUO-Belgium/Wallonia - Brussels ประจำปี 2019 (27/03/62)
 • ขอเชิญประชุมวิชาการครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 ประชุมสามัญประจำปีของสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) และการบรรยายพิเศษ (27/03/62)
 • ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม "การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม" (27/03/62)
 • รายชื่อผู้รับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (5/03/62)
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2562 (4/03/62)
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 (28/02/62)
 • ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดในงาน การสัมมนาระดับชาติ เรื่อง "ความปลอดภัยทางถนน" ครั้งที่ 14 (28/02/62)
 • ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรที่เหมาะสมเข้ารับรางวัล Prime Minster Road Safety Awards ในงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง "ความปลอดภัยทางถนน" ครั้งที่ 14 (28/02/62)
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ "International Conference on Distance Learning: Research and Innovation for Digital Society" (28/02/62)
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 3 (21/02/62)
 • ขอความอนุเคราะห์และประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 (21/02/62)
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมนา Education ICT Forum 2019 (20/02/62)
 • แจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (ฉบับแก้ไข) (12/02/62)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Young Financial Star Competition 2019 (YFS 2019) (12/02/62)
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยเขตภาคกลาง ประจำปี 2561 (12/02/62)
 • สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 4 เรื่อง (12/02/62)
 • สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง (12/02/62)
 • ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลเพื่อสังคม เชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา (12/02/62)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับบทความการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้ที่ 7 (ASTC 2019) (11/02/62)
 • ขอเชิญเข้าร่วมโรงการประชุมวิชาการเครือข่าย พัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยเขตภาคกลางประจำปี 2561 (11/02
 • เรื่อง สถาบันคลังสมองของชาติ ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย" รุ่นที่ 7 (07/02/62)
 • เรื่อง สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 5 เรื่อง (07/02/62)
 • เรื่อง สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง (07/02/62)
 • เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และแถลงการณ์ สำนักนายกรัฐมนตรี (07/02/62)
 • เรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมขอเชิญเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศมหาชาติ (07/02/62)
 • เรื่องสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการจัดทำวารวารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562 (07/02/62)
 • เรื่อง สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม (04/02/62)
 • เรื่อง มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ขอความอนุเคราะห์ศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นผู้ประสานงานปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ (07/02/62)
 • เรื่อง ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดปทุมธานี ประชาสัมพันธ์การขอความอนุเคราะห์ต้อนรับนักปั่น และขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินทุน (07/02/62)
 • ประกาศรายชื่อผู้รับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (04/02/62)
 • ประกาศรายชื่อผู้รับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (01/02/62)
 • ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ (วิทย์) (9/01/62)
 • ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ (นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) (9/01/62)
 • ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ (DBA) (9/01/62)
 • ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ (สิ่งแวดล้อมศึกษา) (8/01/62)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2-2561 (หลักสูตรและการสอน) (8/01/62)
 •  
   
 • รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ ภาคปกติ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา (25/12/61)
 • รายชื่อผู้รับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (18/12/61)
 • ประกาศ - แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา (15/12/61)
 • ประกาศ - แจ้งวันสอบวัดความรู้ภาาาอังกฤษ (VRU GRAD ENGLISH TEST) นักศึกษาภาคปกติ/ภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561 และปีการศึกษา 2562 (14/12/61)
 • ประกาศ - รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมสึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1-2561 (14/12/61)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบประมวลความรู้ (เพิ่มเติม) ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (28/11/61)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบประมวลความรู้ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (22/11/61)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU GRAD ENGLISH TEST) ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (28/8/61)
 • ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive English Course) ผ่าน (21/8/61)
 • ประกาศ การให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ที่ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2561 (22/6/61)
 • เชิญชวนสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (18/6/61)
 • เรื่อง แจ้งวันสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU GRAD ENGLISH TEST) ปีการศึกษา 2561 (11/4/61)
 • ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561 พ.ศ.2561 (28/03/61)
 • การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2562 (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ชาติ) พ.ศ.2561 (27/03/61)
 •  
   
 • ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา (23/2/60)
 • ขอเลื่อนการจัดงานบริหารสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 (23/2/60)
 • เชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการไทยแลนด์ 4.0 โมเดลพัฒนาชาติสู่การพัฒนางานวิจัย (23/2/60)
 • มาตรการทางการบริหารในการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ (23/2/60)
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร หลักสูตร "การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย รุ่นที่๖๘" (23/2/60)
 • ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วยการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า(23/2/60)
 • ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ (23/2/60)
 • โครงการปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลแด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ (23/2/60)
 • ตารางการอบรมภาษาอังกฤษ (20/2/60)
 • เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม (2/2/60)
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"การคิดเชิงระบบ(Systems Thinking)เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย รุ่นที่6" ฉบับที่ 1 (2/2/60)
 • เลื่อนพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง (29/1/60)
 • ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา (29/1/60)
 • ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา (24/1/60)
 • ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์ สิ่งของ เครื่องบรรเทาทุกข์ต่างๆ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตภาคใต้ (24/1/60)
 • ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง (24/1/60)
 • ขอเชิญร่วมทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระราชปิดตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร (24/1/60)
 • แนวทางการจัดการศึกษาในต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ.2559 (22/1/60)
 • การเปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่ของผู้ประกันตนประกันสังคม 29/12/59
 • การเผยแพร่วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 29/12/59
 •  
   
 • การเปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่ของผู้ประกันตนประกันสังคม29/12/59
 • การเผยแพร่วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 29/12/59
 • โครงการ"ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู"ครั้งที่ 101 พ.ศ.2560< 29/12/59
 • โครงการเพื่อขอรับทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการ"การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ"29/12/59
 • แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมในช่วงปีใหม่29/12/59
 • โครงการเสริมสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือกลุ่ม 77 ในระดับเยาวชนเพื่อเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน29/12/59
 • สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สำเนาหนังสือ 20/10/59
 • กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร จังหวัดปทุมธานี 2/10/59
 • รายชื่อผู้รับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรบริหารการศึกษา) 19/09/59
 • ขอเชิญร่วมงาน"วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2559 2/09/59
 • ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 2/09/59
 • ขอความอนุเคราะห์ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทีประสงค์ที่จะมอบทุนการศึกษาในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 30/08/59
 • สัมมนา เรื่อง การนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาโครงการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับ ปริญญาโท ปริญญาเอก 30/08/59
 • ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2559 30/08/59
 • ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2559 30/08/59
 • ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 30/08/59
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการจำหน่ายดอกไม้ในงานซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 29/07/59
 • หนัวสือตอบรับวารสรบัณฑิตศึกษา ปีที่ 10 29/07/59
 • ข้อมูลการเข้าใช้พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 25/07/59
 • ส่งสำเนาหนังสือ 3 ฉบับ 25/07/59
 • ประชาสัมพัน์กระบวนการ ขั้นตอนการออกเสียงประชามติ 25/07/59
 • ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา OHEC Newsletter ปีที่ 8 ฉบับที่ 330 25/07/59
 • โครงการบ้าน ธอส.เพื่อข้าราชการ 25/07/59
 • ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 25/07/59
 • ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดถวายผ้าป่ามหากุศล 25/07/59
 • ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม25/07/59
 • ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ รุ่นที่ 20 25/07/59
 • ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ รุ่นที่ 20 17/07/59
 • ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน "พร้อมเพย์"(Prompt Pay) 13/07/59
 • ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 49 ปี การก่อตั้งอาเซียน 10/07/59
 • ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรม การวิเคราะห์ประเมินตีค่างาน 10/07/59
 • ขอเชิญร่วมมหกรรมการจัดการความรู้ NIDA Knowledge Forum 255910/07/59
 • ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อ"บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 30/06/59
 • รายชื่อผู้รับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ 31/03/59
 • สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • OHEC Newsletter ปีที่ 8 ฉบับที่ 307
 • ขอเชิญชวนบุคลากรในสักัดหน่วยงานต่างๆเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ
 • โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ
 • โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"มารยาทและเทคนิคการเป็นล่ามไทย-จีนที่ดี"
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
 • เชิญชวนบริจาคทรัพย์สินเพื่อช่วยบุคลากรที่ประสบอัคคีภัย
 • ขอเชิญร่วมฟังบรรยายโครงการนิทรรศการวันเจ้าฟ้า ในงาน 84 ปี เพรชบุรีวิทยาลงกรณ์สู่วไลยอลงกรณ์
 • การจัดนิทรรศการ "84 ปี เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ สู่ วไลยอลงกรณ์8/02/59
 • กำหนดการจัดประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 25598/02/59
 • ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครประกวดหนุ่มสาวสุขภาพดี8/02/59
 • ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา OHEC Newstterle ปีที่ 8 ฉบับที่ 304
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การคิดเชิงระบบ(Systems Thinking) เพื่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย รุ่นที่ 5"
 • ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล "นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่" ประจำปี พ.ศ.2559
 • ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล "นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น" ประจำปี พ.ศ.2559
 • การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559
 • ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม
 • ตราสัญลักษณ์84ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัม
 • ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการมอบชุดพระพุทธรูปประจำห้องเรียน มอบให้โรงเรียนทั่วราชอาณาจักร
 • กำหนดการอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม(Intensive English Course)
 • ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา แจ้งความประสงค์ขอรับสิทธิ์ลงทะเบียนใช้งานฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยตัวโปรแกรมspeexx
 • การให้ผู้ประกันตนเลือกสถานพยาบาลเดิมออกจากระบบประกันสังคมในปี 2559 และคำชี้แจงในการเปลี่ยนสถานพยาบาล ประจำปี 2559
 • จัดสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร จัดสอบภายในมหาวิทยาลัย
 • เชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา 1 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ความเสี่ยงของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ที่เกี่ยวกับการบริหารพัสดุภาครัฐ (ตามแนว พ.ร.บ. ฉบับใหม่) 2 หลักสูตร "เทนนิคการเขียนหนังสือราชการและการพัฒนาระบบงานสารบรรณกับการบริหารงานธุรการ" 3 หลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์"
 • เชิญร่วมประชุมสัมมนา หลักสูตร "เสริมสร้างวินัยทางการเงิน การงบประมาณในส่วนราชการ" หลักสูตร "การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ หลักฐานการจ่ายเงิน ของส่วนราชการ" หลักสูตร "แนวทางการบริหารงานพัสดุภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์" หลักสูตร "การวิเคราะห์งบการเงินอย่างง่ายสำหรับส่วนราชการ" โครงการร่วมมือทางวิชาการ กับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 •  
   
 • สัมมนาสาธารณะและงานเปิดตัวหนังสือ
 • ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • ทำบุญผ้าป่า "ธารน้ำใจ ช่วยเด็กห่างไกลบ้านผาเวียง
 • ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล "๘๘ พรรษามหาราชา องค์เอกอัครศาสนูปถั่มภก
 • ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนโครงการทูลเกล้าฯถวายกองทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฉลองพระชนมพรรษาครบ ๖๐ พรรษา
 • ประชาสัมพันธ์การจัดสรรที่นั่งเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ(Entry Test)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน ๘ ฉบับ
 • สมาคมส่งเสริมและพัฒนาผู้ด้อยโอกาส
 • ขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญ "ทอดกฐินกินกล้วย
 • ขอเชิญร่วมสั่งจองตราไปรษณียากรที่ระลึก ชุด ๘๔ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • โครงการ กบช. ฝึกอบรมวิชาชีพ จ.กรุงเทพ
 • เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง เป็น กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2559
 • สถาบันวิทยาลัยชุมชน ขอแจ้งชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์เพื่อใช้ติดต่อประสานงาน
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาเผยแพร่ในวารสารวิชาการ Veridian E-Journal,ilpakorn University
 • ประชาสัมพันธ์งานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 8
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
 • คำสั่งให้นักศึกษา ภาคพิเศษพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 • โครงการอบรมวิธีการนำเสนอวิทยานิพนธ์ทั้งแบบการนำเสนอแบบบรรยาย(OralPresentation)และการนำเสนอด้วยโปรเตอร์(Poster)
 • แจ้งวันสอบวัดความรู้ถาษาอังกฤษ (VRU GEAD ENGLISH TEST)
 • แจ้งกำหนดการอบรมภาษอังกฤษแบบเข้มข้น
 • ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าอบรบเชิงปฏิบัติการ
 • ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการเข่าร่วมโครงการอบรบภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อเตรียมพร้อมสอบ TOEIC
 • การจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางการสึกษาครั้งที่ 13 และจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษาครั้งที่ 5
 • เชิญเข้าร่วมงานสืบสานศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเนื่องในวาระครบรอบ 200 ปี ของการพระราชทานนามมือง "ปทุมธานี"
 • นโยบายและการวางโครงสร้างทางการเมืองของพรรคพลังอุดร
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 • การจัดสอบ TOEIC และการสอบ HSK
 • ขอขยายระยะเวลาการส่งบทความวิชาการและขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการ
 • ขอมอบนิตยสาร RSUNEWS
 • จดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา OHEC NEWSLETTER
 • YOUTH ACTION ONCLIMATE CHANGE
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิ
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
 • ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธู์พืชว่าด้วย การศึกษาทดลองหรือวิจัย
 • สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในสังกัดและในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยรัฐ/มหาวิทยาลัยเอกชน/วิทยาลัยชุมชนทุกแห่ง
 • วิถีข้าว วิถีไทย
 • มหาวิทยาลัย/สถาบันทุกแห่ง
 • สถาบันอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา OHEC NEWSLETTER
 • กำหนดการจัดโครงการสัมมนาดุสิตวิชาการ
 • ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "Burapha University
 • ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา OHEC NEWSLRTTER ปีที่ ๕
 • ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
 • การรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 • มหาวิทยาลัยรัฐ/มหาวิทยาลัยเอกชน/วิทยาลัยชุมชนทุกแห่ง
 • ขอเชิญส่งบทความเผื่อเผยแพร์ในวารสาร"ผู้ตรวจการแผ่นดิน" ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๘ และฉบับที่ ๒ (กรกฏาคม-ธันวาคม ๒๕๕๘)
 • ประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ค้างชำระตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
 • มหาวิทยาลัยรัฐทุกแห่ง
 • ขอประชาสัมพันธการจัดกิจกรรม"ฤดูกาลแห่งความสุข ชม ชิม แชะ แวะวังสวนบ้านแก้ว
 • ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ
 • มหาวิทยาลัย / สถาบัน ทุกแห่ง
 • สำนักบริหาร / สำนักงาน / สภาบัน ศูนย์ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • การให้เงินอุดหนุนงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่านสายด่วน 1386
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธ์ภาพในการบริหารงานพัสดุ
 • การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2558 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ (วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2558)
 • ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
 • การประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้ง 16
 • ดีโอไอ-ไทยแลนด์ (DOI-Thailand)
 • ขอเชิญร่วมอบรมภาษาหลักสูตรระยะสั้น
 • ขอเชิญร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์
 • งาน JAPAN EXPO THAILAND 2015
 • โครงการและขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรภาษาอังกฤษระยะสั้น
 • ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา OHEC NEWS TTER ปีที่ 6
 •