• 2561
 • 2560
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 • 2556
 
 
 • รายชื่อผู้สอบผ่านการประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (22/03/60)
 • รายชื่อผู้สอบผ่านการประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (20/02/60)
 • แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง ปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา (20/02/60)
 • ราชื่อผู้มีสิทธิสอบประมวลความรู้ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารธุระกิจ
 • แจ้งกำหนดการอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม(Intensive English Course) (25/01/60)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU GRAD ENGLISH TEST)ผ่าน (23/01/60)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU GRAD ENGLISH TEST)ผ่าน (23/01/60)
 •  
   
 • แจ้งวันสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU GAD ENGLISH TEST) ภาคการศึกษาที่2/2559 (4/12/59)
 • รายชื่อผู้สอยผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ(Qualifying Examination) (6/11/59)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้พื้นฐาน ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2559 (20/10/59)
 • รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบประมวลความรู้(ComprehensiveExamination)ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ ภาคการศึกษาที่ 1/2559 (20/10/59)
 • รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบประมวลความรู้(ComprehensiveExamination)ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคการศึกษาที่ 3/2559 (11/10/59)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารธุระกิจ ภาคการศึกษาที่ 1/2559(Comprehensive Examination) (26/09/59)
 • รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) (22/07/59)
 • รายชื่อนักศึกษาผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม(Intensive English Course) (22/06/59)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ภาคพิเศษ บริหารการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2558 (14/06/59)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ (15/06/59)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ (14/06/59)
 • รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ ระดับบัณฑิตศึกาา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(ภาคพิเศษ)ภาคการศึกษาที่๑/๒๕๕๙ (3/06/59)
 • ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(VRU GRAD ENGLISH) (30/05/59)
 • แจ้งวันสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU GRAD ENGLISH TEST)๑/๒๕๕๙ (29/05/59)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(ภาคพิเศษ) ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ (22/05/59)
 •  
   
 • รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ(Qualifying Examintion)ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(ภาคพิเศษ) ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาคการศึกษาที่ 2/2558
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2558
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2558
 • แจ้งวันสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU GRAD ENGLISH TEST)๒/๒๕๕๘
 • รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(ภาคพิเศษ)
 • รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบประมวลความรู้(Comprehensive Examination)ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบประมวลความรู้(Comprehensive Examination) ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(ภาคพิเศษ)
 •  
   
 • รายชื่อนักศึกษาผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (Intensive English Course)
 • แจ้งวันสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(VRU GRAD ENGLISH TEST)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 3/2557
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชากการบริหารการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2557
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 3/2557
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาคการศึกษาที่ 3/2557
 • รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ(Qualifying Examination)ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ)
 • รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบประมวลความรู้(Comprehensive Examination)ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสารมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ)
 • ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สอบวัดความรู้ภาษอังกฤษ (VRU GRAD ENGLISH TEST)ผ่าน
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคการศึกษา 2/2557
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านประมวลความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU GRAD ENGLISH TEST) ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา 2/2557
 • ศูนย์ภาษา แจ้งวันสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU GRAD ENGLISH TEST)
 •