ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ง
สาขา
ปีการศึกษา
ประเภท
Abstract
Fulltext
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
กนวรรณ ติมานนท์
บริหารธุรกิจ
2560
การค้นคว้าอิสระ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน ฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดขึ้นรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เขมจิรา ทองอร่าม
บริหารธุรกิจ
2560
การค้นคว้าอิสระ
คุณภาพในการให้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน สาขาโรบินสันสระบุรี จังหวัดสระบุรี
ชยพล บุญบำรุง
บริหารธุรกิจ
2560
การค้นคว้าอิสระ
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการและความภักดีต่อตราสินค้า สถานีบริการน้ำมันพีที ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชัยยุททธ สุวรรณดี
บริหารธุรกิจ
2560
การค้นคว้าอิสระ
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการลงทุนปลูกข้าวพันธุ์ กข 31 ของเกษตรกร ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ทวีศักดิ์ บุญกุมล
บริหารธุรกิจ
2560
การค้นคว้าอิสระ
การรับรู้การจัดการความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน บริษัท เอช-วัน พาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ธนา รัตนโสภา
บริหารธุรกิจ
2560
การค้นคว้าอิสระ
กลยุทธ์การตลาดที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการซื้อซ้ำสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านระบบออนไลน์
นภาพร ปิ่นภู่
บริหารธุรกิจ
2560
การค้นคว้าอิสระ
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมการค้าปลีกสมัยใหม่กับพฤติกรรมผู้บริโภคของผู้ใช้บริการร้านสะดวกซื้อ ในอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
นัฐภัสสรญ์ วงษ์มหิงษ์
บริหารธุรกิจ
2560
การค้นคว้าอิสระ
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร โรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานี
นัทรัชนันท์ บุดสีนนท์
บริหารธุรกิจ
2560
การค้นคว้าอิสระ
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้บริการกับกลยุทธ์ทางการตลาดของตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือออนไลน์ ในเขตอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
นิตยา พาขุนทด
บริหารธุรกิจ
2560
การค้นคว้าอิสระ
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศ สำหรับบ้านพักอาศัยในเขตอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
นิมิตร์ บุญคุ้ม
บริหารธุรกิจ
2560
การค้นคว้าอิสระ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชนในมุมมองของผู้บริโภค อำเภอบางไทร จังหวัพระนครศรีอยุธยา
บุษบา สุขสุชีพ
บริหารธุรกิจ
2560
การค้นคว้าอิสระ
ความสำคัญของส่วนประสมการค้าปลีกของร้านสะดวกซื้อในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
บุษบา อินทร์ทอง
บริหารธุรกิจ
2560
การค้นคว้าอิสระ
ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการกับพฤติกรรมการซื้อบริการ นำเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว
ปราณี ทองเทพ
บริหารธุรกิจ
2560
การค้นคว้าอิสระ
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด
ปาริชาติ เปียรักใคร่
บริหารธุรกิจ
2561
การค้นคว้าอิสระ
องค์การแห่งความสุขที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของพนักงานในจังหวัดปทุมธานี
พรศักดิ์ จรณธรรม
บริหารธุรกิจ
2560
การค้นคว้าอิสระ
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการดำเนินงานในธุรกิจ ขนส่งและโลจิสติกส์ขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พัชร์นันธ์ ดวงมงคลเจริญ
บริหารธุรกิจ
2561
การค้นคว้าอิสระ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยวในตลาดน้ำอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พัชรัมภา ม่วงมุลตรี
บริหารธุรกิจ
2561
การค้นคว้าอิสระ
ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานบริษัทขนาดใหญ่ ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พัชราภรณ์ ควรนึง
บริหารธุรกิจ
2560
การค้นคว้าอิสระ
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
พิชนมญชุ์ สมบุญ
บริหารธุรกิจ
2561
การค้นคว้าอิสระ
การดำเนินการสร้างมูลค่าเพิ่ม ธุรกิจค้าข้าวขนาดเล็ก จังหวัดอ่างทอง
พิเชญฐ์ ดีเสมอ
บริหารธุรกิจ
2561
การค้นคว้าอิสระ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อเสื้อผ้าผ่านตลาดออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในจังหวัดนนทบุรี
พิไลวรรณ อุบลวรรณ์
บริหารธุรกิจ
2561
การค้นคว้าอิสระ
คุณภาพการให้บริการมีความสัมพันธ์ต่อความจงรักภักดีต่อร้านอาหารของผู้บริโภค ในตลาดกลางเพื่อการเกษตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มนสิชา เฟื่องทอง
บริหารธุรกิจ
2561
การค้นคว้าอิสระ
การศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด
มานิตย์ ซาผู
บริหารธุรกิจ
2560
การค้นคว้าอิสระ
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันสำเร็จรูปดีเซลและการพยากรณ์ราคาน้ำมันดีเซลในประเทศไทย
มารุต จำลอง
บริหารธุรกิจ
2561
การค้นคว้าอิสระ
ส่วนประสมการตลาดบริการของศูนย์บริการรถยนต์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เยาวภา ทิมินกุล
บริหารธุรกิจ
2560
การค้นคว้าอิสระ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อของผู้ซื้อน้ำดื่ม ในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
รัตพร ทาสีเพ็ชร
บริหารธุรกิจ
2560
การค้นคว้าอิสระ
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจสวนน้ำ บริเวณตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วรรณวิสา คลี่ใบ
บริหารธุรกิจ
2561
การค้นคว้าอิสระ
ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการซ้ำของลูกค้าที่ใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ในเขตอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
วิภาทิพย์ ภัทรวัตเชาว์เจริญ
บริหารธุรกิจ
2560
การค้นคว้าอิสระ
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
วีรภรณ์ ศรีสุวรรณ
บริหารธุรกิจ
2560
การค้นคว้าอิสระ
ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมให้เช่าของผู้ใช้บริการในเขตอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เวนิส บรรพตา
บริหารธุรกิจ
2560
การค้นคว้าอิสระ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาดุลยภาพของทองคำในประเทศไทย
ศรัณวัชร์ ศิโรรัตน์ฐากร
บริหารธุรกิจ
2560
การค้นคว้าอิสระ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ผ้าไทย อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
สมจิตร อุ่นดวง
บริหารธุรกิจ
2560
การค้นคว้าอิสระ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าเครื่องยนต์ดีเซลเล็กอเนกประสงค์ของเกษตรกรในจังหวัดกำแพงเพชร
สุนทร สินทรัพย์
บริหารธุรกิจ
2560
การค้นคว้าอิสระ
คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความภักดีในการใช้บริการขนส่งสินค้า จังหวัดปทุมธานี
สุนิสา เสนา
บริหารธุรกิจ
2561
การค้นคว้าอิสระ
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการลงทุนปลูกส้มเขียวหวานของเกษตรกรในอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
สุพรรณี คชเถื่อน
บริหารธุรกิจ
2560
การค้นคว้าอิสระ
การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและกลยุทธ์ทางการตลาดผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ : กรณีศึกษา ผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี
สุภัค ถือมั่น
บริหารธุรกิจ
2560
การค้นคว้าอิสระ
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีน กรณีศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หม่า ซิหยวน
บริหารธุรกิจ
2560
การค้นคว้าอิสระ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเสรีเคมีเกษตร
อนุชิต กิจเสรีกุล
บริหารธุรกิจ
2560
การค้นคว้าอิสระ
รูปแบบวิสาหกิจชุมชนที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทย
ฐากูร อนุสรณ์พาณิชกุล
บริหารธุรกิจ
2561
การค้นคว้าอิสระ
การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการการค้าชายแดนไทยกับกัมพูชา ด่านอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ฐิติมา เกษมสิน
บริหารธุรกิจ
2560
การค้นคว้าอิสระ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับขวัญกำลังใจในการทำงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
กนกวลี สุขปลั่ง
การบริหารการศึกษา
2560
การค้นคว้าอิสระ
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนกับขวัญกำลังใจในการทำงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา
ชลดา บัวสี
การบริหารการศึกษา
2560
การค้นคว้าอิสระ
คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
ฐิติมา กาบแก้ว
การบริหารการศึกษา
2560
การค้นคว้าอิสระ
การเสริมสร้างพลังอำนาจในการทำงานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ธีรภัทร คงกัลป์
การบริหารการศึกษา
2559
การค้นคว้าอิสระ
ความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นผู้นำทางวิชาการกับประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา
นาตยา บุตะเขียว
การบริหารการศึกษา
2560
การค้นคว้าอิสระ
การใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
พิชามญชุ์ สำรวม
การบริหารการศึกษา
2560
การค้นคว้าอิสระ
บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
ยุพา ช่างกล
การบริหารการศึกษา
2560
การค้นคว้าอิสระ
การประเมินความต้องการจำเป็นในการบริหารจัดการสถานศึกษา ของโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม สังกัดสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 1
สุกัญญา ศรีบุญเลี้ยง
การบริหารการศึกษา
2560
การค้นคว้าอิสระ
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
สุขุม จูสนิท
การบริหารการศึกษา
2560
การค้นคว้าอิสระ
ความสัมพันธ์ของทักษะการบริหารกับกระบวนการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
อัจฉรา คำพูล
การบริหารการศึกษา
2560
การค้นคว้าอิสระ
บทบาทผู้นำชุมชนในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
การิง แมกาจิ
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
บทบาทในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
กิติศักดิ์ แต่เตี้ย
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองอโยธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จริยา งามบุญสืบ
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก
จ่าสิบโท เทอดไท คงเพียรธรรม
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวของพลทหารใหม่กองประจำการ สังกัดกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
จ่าสิบโท สิริวุฒิ ชมโอสถ
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
ปัจจัยจูงใจต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการชั้นประทวนในกองอำนวยการรักษา ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
จ่าสิบเอก ณรงค์ โยธิน
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
ผลการบริหารจัดการส่งเสริมอาชีพผู้ผลิตเห็ดตับเต่าขององค์การบริหาร ส่วนตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชัยวัฒน์ อัครปัญญา
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
โชคนิธิ ทองสุข
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ฐิติธร ปิ่นสุวรรณ
รัฐประศาสนศาสตร์
2561
การค้นคว้าอิสระ
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ณัทณภัค พุฒซ้อน
รัฐประศาสนศาสตร์
2561
การค้นคว้าอิสระ
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ณฤเบศวร์ อ่าวสกุล
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 1
ดาบตำรวจ ภาสกร บูรณ์เจริญ
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตน้ำประปา องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักบก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ดารุณี บุญสินไทย
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนกร ศิริเรือง
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
การบริหารจัดการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกับการมีส่วนร่วม ของนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดทีมชาติไทย
ธนะรัศมิ์ฐา อุดมฉวี
รัฐประศาสนศาสตร์
2561
การค้นคว้าอิสระ
ผลการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบล อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
นิภารัตน์ กระตุดเงิน
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
การบริหารจัดการงานสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองอโยธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บุษยา พาสุกรี
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการบริหารจัดการด้านการป้องกันอัคคีภัย ในพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ประเสริฐ สาระจันทร
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
การปฏิบัติหน้าที่ด้านปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยของผู้ใหญ่บ้าน ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปานเทพ รัสมะโน
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานเทศบาลตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
พรทิพย์ บัวหลวง
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พรพรรณ ราชแสง
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
การบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของเทศบาลในอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พรพิมล เวทยสุขุม
รัฐประศาสนศาสตร์
2561
การค้นคว้าอิสระ
การบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุ 4 ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
พระครูวินัยธรพนพัฒน์ พลางวัน
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4
พระมหาพลเทพ กลางประพันธ์
รัฐประศาสนศาสตร์
2559
การค้นคว้าอิสระ
การพัฒนาชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
พันธ์รัตน์ ศรีกรวดโคกสูง
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
ภาวะผู้นำของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในองค์การบริหารส่วนตำบล ในอำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
มะการิง หวัง
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี เทศบาลตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
ยุพิน วันดี
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนสถานีตำรวจภูธรบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ร้อยตำรวจตรี กองพล วงค์จันทร์
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
การมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ สถานีตำรวจภูธรบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ร้อยตำรวจโท วีระ วรวงษ์พันธ์ุ
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
การมีส่วนร่วมของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างในการป้องกันอาชญากรรม ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาลพญาไท
ร้อยตำรวจเอก นพโรจน์ พัชราจิระศักดิ์
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
ปัจจัยการบริหารสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยที่มีผลต่อความผูกพัน องค์การของนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดทีมชาติไทย
วรภัสสร รดารงค์
รัฐประศาสนศาสตร์
2561
การค้นคว้าอิสระ
พฤติกรรมและรูปแบบการเสี่ยงโชคของประชาชน : กรณีศึกษาเขตเทศบาลเมืองกระบี่
วัชร หนูกระจ่าง
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
ประสิทธิภาพการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
วิรวัฒน์ หมาดหวา
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันยาเสพติดในเขตเทศบาลตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
ศรัณยู สนิทไชย
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
ความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานเป็นทีมกับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สมชาติ บุราคร
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สมมิตร รัตนกระจ่าง
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
ความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
สสิกร ยีเส็น
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
ความรู้สึกแปลกแยกกับความมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
สิงห์ทอง แช่มช้อย
รัฐประศาสนศาสตร์
2561
การค้นคว้าอิสระ
ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการตำรวจ สังกัดสถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สิบตำรวจเอก รชต ผ่องพันธ์
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของตำรวจสายตรวจ สังกัดสถานีตำรวจภูธรสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
สิบตำรวจเอก สัญญา เกษสุริยงค์
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
สิบตำรวจเอก สุพจน์ เทียมปโยธร
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
การพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อป้องกันอัคคีภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
สุชาติ กิจสุวรรณ
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
การจัดการสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เขตอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
สุรชัย อ่ำหนองบัว
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
อภิธนวุฒิ์ กังแฮ
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
วัฒนธรรมองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
อภิวรรณ์ บารมี
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อ้อมเดือน สมุทรประภูติ
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ความเข้าใจของประชาชนกับการมีส่วนร่วมในการบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
อัมพาพันธ์ ชูเจริญภิญโญ
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
บทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการตรวจสอบการทำงาน ของฝ่ายบริหารในอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
อาบัตร ดาโอะ
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
บทบาทนักบริหารสตรีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
อุ่นใจ พายัพทิวา
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
กลยุทธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม
อุบลรัตน์ จำนงสุข
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
การค้นคว้าอิสระ
ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบของศูนย์การเรียนชุมชนในเขตอำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
วิลัยภรณ์ ศรีทองเทศ
การบริหารการศึกษา
2558
การค้นคว้าอิสระ
ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาต่อการบริหารการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดกระบี่
กฤตนาถฑ์ เจริญสุข
การบริหารการศึกษา
2558
การค้นคว้าอิสระ
ความต้องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเด็ก ในการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ณัชชา รอดสม
การบริหารการศึกษา
2558
การค้นคว้าอิสระ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
นนทนัฎดา ว่องประจันทร์
การบริหารการศึกษา
2558
การค้นคว้าอิสระ
ความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อการนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ปราณีตย์ มีคม
การบริหารการศึกษา
2558
การค้นคว้าอิสระ
ภาวะผู้นำของหัวหน้าศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับตำบลในกลุ่มสามเหลี่ยมมรกต
พงษ์พันธ์ ปัญญาทอง
การบริหารการศึกษา
2558
การค้นคว้าอิสระ
การบริหารงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเลย
พนิดา แซ่ลิ้ม
การบริหารการศึกษา
2558
การค้นคว้าอิสระ
สภาพและความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยุวดี ทรงโภค
การบริหารการศึกษา
2558
การค้นคว้าอิสระ
ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงานบริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
น้องนุช สมจิตต์
บริหารธุรกิจ
2558
การค้นคว้าอิสระ
ส่วนประสมการตลาดบริการและคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบำบัดและธาราบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จริญญา ภาษิต
บริหารธุรกิจ
2558
การค้นคว้าอิสระ
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์เชิงธุรกิจของโรงเรียนทิพพากรวิทยาการ
ธนวดี ทิพย์คงคา
บริหารธุรกิจ
2558
การค้นคว้าอิสระ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการซ้ำของผู้ใช้บริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลปทุมเวช
นงลักษณ์ โพธิ์งาม
บริหารธุรกิจ
2558
การค้นคว้าอิสระ
ความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนกับความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงานบริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด
บุญเรือน ทาไร
บริหารธุรกิจ
2558
การค้นคว้าอิสระ
คุณภาพชีวิตในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพช่างทองในอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภูมิพัฒน์ ภาษิต
บริหารธุรกิจ
2558
การค้นคว้าอิสระ
คุณภาพการบริการของศูนย์บริการการกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
รุ่งหิรัณย์นภัส อินรอด
บริหารธุรกิจ
2558
การค้นคว้าอิสระ
หลักเสริมสร้างความปลอดภัยของพนักงานกองซ่อมใหญ่(อากาศยานที่ 2) ฝ่ายช่าง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
สมคิด อินทร์พญา
บริหารธุรกิจ
2558
การค้นคว้าอิสระ
มาตรฐานฝีมือแรงงานไทยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงาน ของแรงงานพม่าในบริษัทรับเหมาก่อสร้าง จังหวัดปทุมธานี
สามารถ เต็มจิตต์
บริหารธุรกิจ
2558
การค้นคว้าอิสระ
ความสำคัญของส่วนประสมทางการตลาดบริการในการเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี
สุชาดา พาลีตา
บริหารธุรกิจ
2558
การค้นคว้าอิสระ
พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้ามือสองของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี
สุธาสินี มูลผล
บริหารธุรกิจ
2558
การค้นคว้าอิสระ
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ทาเคอิ พลาสติก (ประเทศไทย) จำกัด
หยาดฝน ราศรี
บริหารธุรกิจ
2558
การค้นคว้าอิสระ
มาตรฐานฝีมือแรงงานที่มีผลต่อการปรับตัวของแรงงานไทย ในเขตอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี
อรสา คำมันตรี
บริหารธุรกิจ
2558
การค้นคว้าอิสระ
ภาพลักษณ์องค์การที่มีผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการของธนาคารออมสินเขต 1 ปทุมธานี
อัจฉรี พาหา
บริหารธุรกิจ
2558
การค้นคว้าอิสระ
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบขององค์กรแห่งความสุขกับคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานบริษัท มิซูโน พลาสติก จำกัด
ศากุน ทับทอง
บริหารธุรกิจ
2558
การค้นคว้าอิสระ
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้การลงทุนโครงการโรงผลิตน้ำประปาทรัพย์เพิ่มพูน บริษัทนวนคร แอสเซส จำกัด
ยุทธศักดิ์ แกล้ววิทย์กิจ
บริหารธุรกิจ
2558
การค้นคว้าอิสระ
การบริหารจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
บุญมาก มากสุข
รัฐประศาสนศาสตร์
2558
การค้นคว้าอิสระ
การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด กรณีศึกษา: ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี
พายุวัฒน์ อรัญภูมิ
รัฐประศาสนศาสตร์
2558
การค้นคว้าอิสระ
การพัฒนาการจัดการความขัดแย้งโดยการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางนอกศาล กรณีความผิดเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์วรรณกรรม
รุ่งโรจน์ อาชาเทวัญ
รัฐประศาสนศาสตร์
2558
การค้นคว้าอิสระ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดกำแพงเพชร
ว่าที่ ร้อยตรีเอกรัตน์ จันทร์ศิริ
รัฐประศาสนศาสตร์
2558
การค้นคว้าอิสระ
การบริหารจัดการความขัดแย้งองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
นริศา จันทร์เกษ
รัฐประศาสนศาสตร์
2558
การค้นคว้าอิสระ
บทบาทในการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
คมศร คูณคำแสง
รัฐประศาสนศาสตร์
2558
การค้นคว้าอิสระ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาตนเองของบุคลากรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
คริษฐา อรุณประเสริฐ
รัฐประศาสนศาสตร์
2558
การค้นคว้าอิสระ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จงดี โพธิ์สลัด
รัฐประศาสนศาสตร์
2558
การค้นคว้าอิสระ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของสำนักงานอัยการสูงสุด
ณัฐสุดา ปันเงิน
รัฐประศาสนศาสตร์
2558
การค้นคว้าอิสระ
ประสิทธิผลการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ภัทรารวีย์ ทองเทพ
รัฐประศาสนศาสตร์
2558
การค้นคว้าอิสระ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติ ภูเรือ จังหวัดเลย
ศศินภา รัตนยอดกฤษ
รัฐประศาสนศาสตร์
2558
การค้นคว้าอิสระ
การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมาใช้ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
สถาพร มาหะมะ
รัฐประศาสนศาสตร์
2558
การค้นคว้าอิสระ
ประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อนุวัฒน์ สิงทิศ
รัฐประศาสนศาสตร์
2558
การค้นคว้าอิสระ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้อย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ณิชาภา นาคพราย
รัฐประศาสนศาสตร์
2558
การค้นคว้าอิสระ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้อซ้ำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารผ่านออนไลน์
ศิริวรรณ พันธุ
บริหารธุรกิจ
2561
การค้นคว้าอิสระ
การเสริมสร้างการบริหารจัดการเพื่อธำรงรักษาบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ว่าที่ร้อยตรี ปิติพงษ์ เรือนนาค
รัฐประศาสนศาสตร์
2561
การค้นคว้าอิสระ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงของผู้บริโภคในเขตนนทบุรี
สุภารัตน์ คามบุตร
บริหารธุรกิจ
2562
การค้นคว้าอิสระ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยของเทศบาลตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จ่าสิบเอก ณัฐพงษ์ วรเลิศ
รัฐประศาสนศาสตร์
2561
การค้นคว้าอิสระ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของกำลังพล ในพื้นที่ปฏิบัติการของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่
พันตรี ภูวดล พลเสน
รัฐประศาสนศาสตร์
2562
การค้นคว้าอิสระ
การรับรู้ประโยชน์การใช้งานระบบสารสนเทศในการจัดทำงบประมาณของสำนักงบประมาณกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (E-Budgeting OPSD)
จ่าสิบโทหญิง ภิญญดา ภูวิศกุลธร
รัฐประศาสนศาสตร์
2562
การค้นคว้าอิสระ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องที่มีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง
เพ็ญพร พูลเกษม
บริหารธุรกิจ
2562
การค้นคว้าอิสระ
ปัจจัยการวิเคราะห์สินเชื่อของธนาคารส่งผลต่อการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารของรัฐแห่งหนึ่ง
นิฤมล ทานาค
บริหารธุรกิจ
2561
การค้นคว้าอิสระ
การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดเพื่อตัดสินใจเข้าศึกษาในโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กัญญาวีร์ มหาสนิท
การบริหารการศึกษา
2562
การค้นคว้าอิสระ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออมเงินของผู้ประกอบการค้าปลีกและค้าส่งในตลาดไท จังหวัดปทุมธานี
ดาริกา สกุลอินมา
บริหารธุรกิจ
2563
การค้นคว้าอิสระ
การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการให้บริการ ของอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปาลวัฒน์ อิสสอาด
รัฐประศาสนศาสตร์
2563
การค้นคว้าอิสระ
การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อัศวรินทร์ แก่นจันทร์
การบริหารการศึกษา
2562
การบริหารการศึกษา
ทักษะเพื่อการเป็นผู้สูงอายุที่ประสบความสำเร็จและทัศนะด้านการเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอายุที่ส่งผลต่อการวางแผนเพื่อวัยเกษียณของพนักงานกลุ่มบริษัท ซีพีเอฟ อาหารสำเร็จรูป จังหวัดสระบุรี
วิมพ์วิภา พิสิฐพงศ์ธร
บริหารธุรกิจ
2563
การค้นคว้าอิสระ
ผลของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมะเขือเทศเชอรี่
เกศกนก วงศ์ชยานันท์
เทคโนโลยีการจัดการเกษตร
2562
การค้นคว้าอิสระ
รูปแบบการวางแผนทางการเงินและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินที่ส่งผลต่อความคาดหวังหลังเกษียณด้านความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจของกลุ่มพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร
โสภากสิณ คุ้มเปลี่ยน
บริหารธุรกิจ
2564
การค้นคว้าอิสระ
คุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ของพนักงานบริษัท ไฮเทค อินเตอร์พลาส จำกัด
ปฐม มีเดช
บริหารธุรกิจ
2564
การค้นคว้าอิสระ
ปัจจัยคุณภาพการบริการและคุณค่าที่รับรู้ที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้ซ้ำของผู้เช่าเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนักในเขตจังหวัดปทุมธานี
อภิชา บวรจิรภัทร์
บริหารธุรกิจ
2564
การค้นคว้าอิสระ
การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดทีมชาติไทยของการกีฬาแห่งประเทศไทย
ธาราวดี นาราพรลภัส
รัฐประศาสนศาสตร์
2564
การค้นคว้าอิสระ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดเพื่อการเป็นกีฬาอาชีพ
รำไพพฤทธิ์ นุ่มวงศ์
รัฐประศาสนศาสตร์
2564
การค้นคว้าอิสระ
ปัจจัยการเลือกใช้บริการธุรกิจขนส่งพัสดุที่มีขนาดไม่เกิน 20 กิโลกรัม ในจังหวัดปทุมธานี
วนาลี ศิริสวัสดิ์
บริหารธุรกิจ
2564
การค้นคว้าอิสระ
ปัจจัยทางการเงินและโครงสร้างเงินทุนที่มีผลต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนกลุ่มธุรกิจการแพทย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธิรารักษ์ คงสมบุญ
บริหารธุรกิจ
2564
การค้นคว้าอิสระ
การบริหารจัดการจัดเก็บขยะของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สมคิด น้ำเพชร
รัฐประศาสนศาสตร์
2564
การค้นคว้าอิสระ
ส่วนประสมทางการตลาดขององค์กรที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของนักท่องเที่ยวชาวจีน
ชกรณ์เกียรติ์ ตันติรัตน์
บริหารธุรกิจ
2564
การค้นคว้าอิสระ
ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์การแพทย์และฟื้นฟู เทศบาลเมืองบึงยี่โถ
จิตร์ลดา บุญตาระวะ
รัฐประศาสนศาสตร์
2564
การค้นคว้าอิสระ
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการกับความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการศูนย์บริการรถยนต์จังหวัดปทุมธานี
อรรถพล ต่อคุ้ม
บริหารธุรกิจ
2565
การค้นคว้าอิสระ
การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
สุพาพร โมอ่อน
รัฐประศาสนศาสตร์
2564
การค้นคว้าอิสระ
ประสิทธิผลการจัดการงานบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของโรงพยาบาลสระบุรี
ภัทธิกรณ์ นันทคุณ
รัฐประศาสนศาสตร์
2565
การค้นคว้าอิสระ