Skip to main content


รายวิชาการดำเนินการวิจัยทางเทคนิค

โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    คำอธิบายรายวิชา

       การศึกษาเกี่ยวกับสถิติและระเบียบวิธีการวิจัยเพื่อใช้ในการจัดการเทคโนโลยี โดยใช้กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การออกแบบการวิจัยทางวิทยาศาสตร์หลักการออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติอนุมาน การทดสอบสมมติฐาน การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการวิจัย การรวบรวมข้อมูลการศึกษารายงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ตลอดถึงการเขียนโครงการวิจัย

รายละเอียด

รูปแบบ สัมฤทธิบัตร
รหัสวิชา TTM512
เปิดเรียน: 26 มิถุนายน 2564 ถึง
17 ตุลาคม 2564
เวลาเรียน: 4 ชั่วโมง/สัปดาห์
เรียนวัน: วันเสาร์
เวลา: 08.30-11.30 น.
ค่าลงทะเบียน: 2,000
ระดับ: ปริญญาโท
หน่วยกิต: 3(3-0-6)
ภาษา: ไทย
ผู้สอน : อ.ดร.ภาคภูมิ สุภาชาติ