Skip to main content


รายวิชาวิธีวิทยาการวิจัยสิ่งแวดล้อมศึกษาขั้นสูง
Eng name

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา

คณะครุศาสตร์

    คำอธิบายรายวิชา

       ความสำคัญของการวิจัยและรูปแบบการวิจัยทาง สิ่งแวดล้อมศึกษา การออกแบบงานวิจัยสิ่งแวดล้อม ศึกษาขั้นสูง ระเบียบวิธีวิจัย เทคนิคการเก็บและ วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานผล การใช้เทคนิค การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ สังคมในงานสิ่งแวดล้อมศึกษา การสรุปองค์ความรู้ และตรวจสอบคุณภาพงานวิจัย การเผยแพร่ ผลงานวิจัย เน้นการวิจัยและพัฒนา(R&D) การวิจัย แบบผสมและการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ฝึกออกแบบงานวิจัยและปฏิบัติการภาคสนาม

รายละเอียด

รูปแบบ สัมฤทธิบัตร
รหัสวิชา IEV703
เปิดเรียน: เปิดเรียน: 21 พฤศจิกายน 2564
ถึง 20 มีนาคม 2565
เวลาเรียน: 4 ชั่วโมง/สัปดาห์
เรียนวัน: วันอาทิตย์
เวลา: 13.30 - 16.30 น.
ค่าลงทะเบียน: 3,000
ระดับ: ปริญญาเอก
หน่วยกิต: 3(2-2-5)
ภาษา: ไทย
ผู้สอน : ผศ.ดร.สุวารีย์ศรีปูณะ
ผศ.ดร.อนัญญา โพธิ์ประดิษฐ์