Skip to main content


รายวิชาสถิติสำหรับนวัตกรรมและการจัดการสิ่งแวดล้อม
Statistics for Innovation and Environmental Management

โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

    คำอธิบายรายวิชา

       ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติและการนำไปใช้ การแจกแจงความถี่และการเสนอแบบตารางกราฟ และสถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ สหสัมพันธ์ และ Regression analysis การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย เช่น t-test F-test และ z-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนและฝึกปฏิบัติการ

รายละเอียด

รูปแบบ สัมฤทธิบัตร
รหัสวิชา IEV610
เปิดเรียน: 25 มิถุนายน 2564 ถึง
8 ตุลาคม 2564
เวลาเรียน: 4 ชั่วโมง/สัปดาห์
เรียนวัน: วันศุกร์
เวลา: 08.30-12.30 น.
ค่าลงทะเบียน: 2,000
ระดับ: ปริญญาโท
หน่วยกิต: 3(2-2-5)
ภาษา: ไทย
ผู้สอน : อาจารย์ ดร.ศศิธร หาสิน