Skip to main content


รายวิชาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Environmental Impact Assessment

โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

    คำอธิบายรายวิชา

       แนวคิด หลักการ และเทคนิคการประเมินและการพยากรณ์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพ ชีวภาพและเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงการประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพ (HIA) การสรุป รวบรวมสาเหตุ และตัวการที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบและเสนอวิธีการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ศึกษาและฝึกวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง ปฏิบัติการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด

รูปแบบ สัมฤทธิบัตร
รหัสวิชา IEV604
เปิดเรียน: 25 มิถุนายน 2564 ถึง
8 ตุลาคม 2564
เวลาเรียน: 4 ชั่วโมง/สัปดาห์
เรียนวัน: วันศุกร์
เวลา: 08.30-12.30 น.
ค่าลงทะเบียน: 2,000
ระดับ: ปริญญาโท
หน่วยกิต: 3(2-2-5)
ภาษา: ไทย
ผู้สอน : ผศ.ดร.วนัสพรรัศม์ สวัสดี
อาจารย์ ดร.ศศิธร หาสิน
อาจารย์ ดร.สุนทรี จีนธรรม