Skip to main content


รายวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
Environmental Technology

โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

    คำอธิบายรายวิชา

       เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้และเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อม กระบวนการทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ มาประยุกต์ในการบําบัดและกําจัดของเสียอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอนการวางแผน พัฒนาแบบยั่งยืน และการผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ การศึกษานอกสถานที ฝึกวิเคราะห์ปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด

รูปแบบ สัมฤทธิบัตร
รหัสวิชา IEV506
เปิดเรียน: 26 มิถุนายน 2564 ถึง
17 ตุลาคม 2564
เวลาเรียน: 4 ชั่วโมง/สัปดาห์
เรียนวัน: วันเสาร์
เวลา: 08.30-12.30 น.
ค่าลงทะเบียน: 2,000
ระดับ: ปริญญาโท
หน่วยกิต: 3(2-2-5)
ภาษา: ไทย
ผู้สอน : ผศ.ดร.วนัสพรรัศม์ สวัสดี