Skip to main content


รายวิชานวัตกรรมสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบยั่งยืน
Sustainable Innovation of Environmental Community

โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

    คำอธิบายรายวิชา

       ความหมายความสำคัญและขอบเขตของสิ่งแวดล้อมชุมชน ความจำเป็นของความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมชุมชน องค์ประกอบของชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาและการใช้นวัตกรรมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน บทบาทและความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางพัฒนานวัตกรรมสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างเหมาะสม ฝึกปฏิบัติและศึกษากรณีตัวอย่างในการใช้นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้อย่างยั่งยืน

รายละเอียด

รูปแบบ สัมฤทธิบัตร
รหัสวิชา IEV504
เปิดเรียน: 27 มิถุนายน 2564 ถึง
17 ตุลาคม 2564
เวลาเรียน: 4 ชั่วโมง/สัปดาห์
เรียนวัน: วันอาทิตย์
เวลา: 08.30-12.30 น.
ค่าลงทะเบียน: 2,000
ระดับ: ปริญญาโท
หน่วยกิต: 3(2-2-5)
ภาษา: ไทย
ผู้สอน : อาจารย์ ดร.ศศิธร หาสิน
อาจารย์ ดร.สุนทรี จีนธรรม