Skip to main content


รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม
Research Methodology in Innovation of Environmental Management

โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

    คำอธิบายรายวิชา

       รูปแบบและวิธีการวิจัยที่เหมาะสมกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ขอบเขตการวิจัยทางนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม การทบทวนวรรณกรรม การกำหนดประเด็นปัญหาการวิจัย การออกแบบการวิจัย วัตถุประสงค์สมมุติฐานและระเบียบวิธีวิจัย เทคนิคการสร้างและการใช้เครื่องมือวิจัย การใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล วิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการรายงานและเสนอผลการวิจัย การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และการฝึกปฏิบัติการวิจัย

รายละเอียด

รูปแบบ สัมฤทธิบัตร
รหัสวิชา IEV503
เปิดเรียน: 26 มิถุนายน 2564 ถึง
17 ตุลาคม 2564
เวลาเรียน: 4 ชั่วโมง/สัปดาห์
เรียนวัน: วันเสาร์
เวลา: 08.30-12.30 น.
ค่าลงทะเบียน: 2,000
ระดับ: ปริญญาโท
หน่วยกิต: 3(2-2-5)
ภาษา: ไทย
ผู้สอน : อาจารย์ ดร.ศศิธร หาสิน