Skip to main content


รายวิชานวัตกรรมการจัดการองค์การสมัยใหม่

โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.) สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

    คำอธิบายรายวิชา

       การศึกษาเชิงปริมาณด้านการจัดการทางการตลาด แบบจ าลองพฤติกรรมการซื้อ แบบจำลองการเลือกซื้อตราสินค้า การวิเคราะห์กลุ่มของผู้บริโภค แบบจำลองการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่แบบจำลองด้านการตัดสินใจด้านการโฆษณา การตัดสินใจด้านส่วนแบ่งทางการขาย การตัดสินใจด้านการจัดส่งสินค้า และการตัดสินใจด้านราคา

รายละเอียด

รูปแบบ สัมฤทธิบัตร
รหัสวิชา IDB806
เปิดเรียน: วันที่ 3 กรกฎาคม 2564
ถึง 17 ตุลาคม 2564
เวลาเรียน: 3 ชั่วโมง/สัปดาห์
เรียนวัน: วันเสาร์
เวลา: 08.30-11.30 น.
ค่าลงทะเบียน: 3,000
ระดับ: ปริญญาเอก
หน่วยกิต: 3(3-0-6)
ภาษา: ไทย
ผู้สอน : ผศ.ดร.ชาคริต ศรีทอง