Skip to main content


รายวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
Curriculum and Instructional Development

โดยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

คณะครุศาสตร์

    คำอธิบายรายวิชา

       ศึกษา วิเคราะห์ ทฤษฎีด้านหลักสูตรด้านการสอน และด้านการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตรการวิเคราะห์หลักสูตร กลยุทธ์ในการพัฒนาหลักสูตร การนำหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร ยุทธศาสตร์การสอนรูปแบบการเรียนการสอน ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิดวิเคราะห์ และเรียนรู้เชิงผลิตภาพอย่างสร้างสรรค์

รายละเอียด

รูปแบบ สัมฤทธิบัตร
รหัสวิชา EMC502
เปิดเรียน: วันที่ 27 มิถุนายน 2564
ถึง 22 สิงหาคม 2564
เวลาเรียน: 4 ชั่วโมง/สัปดาห์
เรียนวัน: วันอาทิตย์
เวลา: คาบ 1-4 08.30-12.30 น.
คาบ 6-9 13.30-17.30 น.
ค่าลงทะเบียน: 2,000
ระดับ: ปริญญาโท
หน่วยกิต: 3(2-2-5)
ภาษา: ไทย
ผู้สอน : ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง