Skip to main content


รายวิชาปรัชญาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Educational Philosophy for Local Development

โดยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

คณะครุศาสตร์

    คำอธิบายรายวิชา

       ศึกษา วิเคราะห์ ปรัชญาที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาไทยปัจจุบัน รวมทั้งปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหา นโยบาย และแนวโน้มการจัดการศึกษาทั้งของไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน ศึกษาแนวคิดการปฏิรูปการศึกษาที่เน้นกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและความเป็นไทยที่สอดคล้องกับสากล

รายละเอียด

รูปแบบ สัมฤทธิบัตร
รหัสวิชา EMC501
เปิดเรียน: วันที่ 26 มิถุนายน 2564
ถึง 21 สิงหาคม 2564
เวลาเรียน: 3 ชั่วโมง/สัปดาห์
เรียนวัน: วันเสาร์
เวลา: คาบ 1-3 08.30 -11.30 น.
คาบ 5-7 12.30 -15.30 น
ค่าลงทะเบียน: 2,000
ระดับ: ปริญญาโท
หน่วยกิต: 3(3-0-6)
ภาษา: ไทย
ผู้สอน : อ.ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ