Skip to main content


รายวิชาทฤษฎีและการออกแบบหลักสูตร
Theory and Design for Curriculum

โดยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

คณะครุศาสตร์

    คำอธิบายรายวิชา

       ศึกษา วิเคราะห์ ปรัชญาการศึกษา ทฤษฎีด้านหลักสูตรปฏิบัติการออกแบบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรประเภทต่างๆ หลักการนำหลักสูตรไปใช้และประเมินหลักสูตรเพื่อปรับปรุง

รายละเอียด

รูปแบบ สัมฤทธิบัตร
รหัสวิชา EDC703
เปิดเรียน: วันที่ 28 สิงหาคม 2564
ถึง 16 ตุลาคม 2564
เวลาเรียน: 4 ชั่วโมง/สัปดาห์
เรียนวัน: วันเสาร์
เวลา: คาบ 1-4 08.30-12.30 น.
คาบ 6-9 13.30-17.30 น.
ค่าลงทะเบียน: 3,000
ระดับ: ปริญญาเอก
หน่วยกิต: 3(2-2-5)
ภาษา: ไทย
ผู้สอน : อ.ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ