Skip to main content


รายวิชาทฤษฎีและการออกแบบการเรียนการสอน
Theory and Design for Instruction

โดยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

คณะครุศาสตร์

    คำอธิบายรายวิชา

       ศึกษา วิเคราะห์สังเคราะห์ ทฤษฎีการสอน และรูปแบบการสอนความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนการออกแบบการสอนการเรียนการสอน และการประยุกต์ใช้การวิจัยที่เกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน ของประเทศต่างๆ

รายละเอียด

รูปแบบ สัมฤทธิบัตร
รหัสวิชา EDC702
เปิดเรียน: วันที่ 27 มิถุนายน 2564
ถึง 22 สิงหาคม 2564
เวลาเรียน: 4 ชั่วโมง/สัปดาห์
เรียนวัน: วันอาทิตย์
เวลา: คาบ 1-4 08.30-12.30 น.
คาบ 6-9 13.30-17.30 น.
ค่าลงทะเบียน: 3,000
ระดับ: ปริญญาเอก
หน่วยกิต: 3(2-2-5)
ภาษา: ไทย
ผู้สอน : ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ์